бакалавърска степен по химия

Общ преглед

2 locations available

Описание на програмата

Ð¥Ð¸Ð¼Ð¸Ñ Ð¿ÑогÑама на ÐÐС

ÑÐ¸Ð¼Ð¸Ñ Ð¸ биоÑÐ¸Ð¼Ð¸Ñ Ð¿ÑогÑами ÐÐС оÑигÑÑÑÐ²Ð°Ñ Ñолидна оÑнова в ÑеÑиÑи оÑновни облаÑÑи на ÑимиÑÑа: оÑганиÑна, аналиÑиÑна, ÑизиÑеÑка и биологиÑна ÑимиÑ.

ÐÑимеÑи за изÑледоваÑелÑки пÑоекÑи на ÑÑÑденÑи по ÑÐ¸Ð¼Ð¸Ñ Ð¸ пÑеподаваÑели в ÐÐС Ñа ÑазнообÑазни, но Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ð´Ð²Ðµ обÑи неÑа: гÑижа за ÑÑздаване и ÑÐ¸Ð¼Ð¸Ñ Ð·Ð° обÑоÑо благо. СÑÑденÑиÑе, коиÑо ÑабоÑÑÑ Ð¿Ð¾ пÑÐ¾ÐµÐºÑ Ð·Ð° повеÑе Ð¾Ñ ÐµÐ´Ð½Ð¾ лÑÑо обикновено го видÑÑ Ð´Ð¾ завÑÑÑванеÑо Ð¼Ñ Ð¸ ÑподелÑÑ ÑвоиÑе конÑÑаÑаÑии в наÑÑни ÑпиÑаниÑ.

ÐÑез поÑледниÑе 10 години, повеÑе Ð¾Ñ 90% Ð¾Ñ ÐÐС ÑÑÑденÑи, коиÑо Ñа завÑÑÑили долекаÑÑка пÑогÑама на ÐÐС бÑÑа пÑиеÑи в медиÑинÑко ÑÑилиÑе, в ÑÑавнение ÑÑÑ ÑÑедноÑо за ÑÑÑанаÑа Ð¾Ñ 49%.

Ð ÑвеÑовен маÑаб Ñа наÑÑно ÑÑени

ÐаÑиÑÑ Ð¼Ð°Ð»Ñк ÑÑиÑÑиÑнÑки колеж либеÑални изкÑÑÑва обÑÑава ÑÑÑденÑи да ÑлÑжи и да доведе в глобален конÑекÑÑ, каÑо Ñе наблÑга на ÑÑÑойÑивоÑÑ, ÑкÑепванеÑо на миÑа и обÑноÑÑÑа. ÐÑиÑки ÑÑÑденÑи ÐÐС ÑÑаÑÑÐ²Ð°Ñ Ð² междÑкÑлÑÑÑноÑо обÑÑение, незавиÑимо дали Ñова е един ÑемеÑÑÑÑ Ð² ÑÑжбина, ÑÑиÑедмиÑен леÑен ÑÑаж или ÑÑаж пÑез Center наÑиÑе ÐаÑингÑон ÐбÑноÑÑÑа Scholars "в DC Global инÑоÑмиÑаноÑÑ Ðµ Ð¾Ñ ÑеÑаваÑо знаÑение за ÑÑпеÑа в бизнеÑа, медиÑинÑка пÑакÑика и пÑомиÑленоÑÑÑа ,

миÑÐ¸Ñ Ð½Ð° ÐÐС вклÑÑва обÑÑение ÑÑени за ÑабоÑа в миÑииÑе, пÑблиÑно или обÑноÑÑ Ð·Ð´Ñаве, медиÑинÑки гÑижи, и обÑазованиеÑо в ÑазвиваÑиÑе Ñе ÑÑÑани и Ñайони Ñ Ð½ÐµÐ´Ð¾ÑÑаÑÑÑно в СевеÑна ÐмеÑика.

EMUchem

Членка на най-ÑÑвÑеменно обоÑÑдване

ХимиÑеÑкиÑÑ ÑакÑлÑÐµÑ Ð¿Ñедлага Ð±Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð¸Ð·Ð±Ð¾Ñ Ð½Ð° ÑекÑÑаÑа апаÑаÑÑÑа, вклÑÑиÑелно:

 • ÐÑомна ÑпекÑÑоÑÐºÐ¾Ð¿Ð¸Ñ ÐбÑоÑбÑиÑ
 • ЯдÑено-магниÑен ÑÐµÐ·Ð¾Ð½Ð°Ð½Ñ (ЯÐР)
 • ÐиÑокоеÑекÑивна ÑеÑна ÑÑомаÑогÑаÑÐ¸Ñ (HPLC)
 • Ðазово-ÑеÑна ÑÑомаÑогÑаÑиÑ
 • ÐнÑÑаÑеÑвена ÑпекÑÑоÑÐºÐ¾Ð¿Ð¸Ñ (пÑеобÑазÑване на ФÑÑие) (FTIR)
 • ÐпÑиÑна ÑпекÑÑоÑкопиÑ
 • ÑлÑоÑеÑÑенÑна ÑпекÑÑоÑкопиÑ
 • Ðазова ÑÑомаÑогÑаÑиÑ-маÑÑпекÑÑоÑкопиÑ

ÐРÐÐРÐÐÐ

Ð¥Ð¸Ð¼Ð¸Ñ Major

ÑÐ¸Ð¼Ð¸Ñ ÑÑебна пÑогÑама на ÐÐС е пÑедназнаÑена да оÑигÑÑи Ñолидна оÑнова в оÑновниÑе облаÑÑи на ÑимиÑÑа - оÑганиÑна, неоÑганиÑна, аналиÑиÑна, ÑизиÑеÑка и биологиÑна ÑимиÑ.

ÐопÑлниÑелна Ñел е да Ñе оÑигÑÑи вÑзможноÑÑ Ð·Ð° изÑледоваÑелÑки Ð¾Ð¿Ð¸Ñ Ð·Ð° ÑÑÑденÑа ÑпеÑиалноÑÑ ÑимиÑ.

Ðо Ñози наÑин, ÐÐС ÑÐ¸Ð¼Ð¸Ñ Ð¿ÑедоÑÑÐ°Ð²Ñ ÑиÑок ÑимиÑеÑки Ñон подÑодÑÑ Ð·Ð° влизане в голÑмо ÑазнообÑазие Ð¾Ñ ÐºÐ°ÑиеÑаÑа Options- Ð¾Ñ Ð¿ÑомиÑлени плаÑÑмаÑи Ñимик да ÑаÑмаÑевÑиÑен technician- и Ñолидна подгоÑовка за пÑоÑÑване на ниво завÑÑÑил ÑимиÑ, биоÑимиÑ, или ÑвÑÑзаниÑе Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ.

Ð¥Ð¸Ð¼Ð¸Ñ Ð¾Ð±Ñазование

СÑедни наÑÑни пÑеподаваÑели Ñа едни Ð¾Ñ Ð½Ð°Ð¹-ÑÑÑÑениÑе ÑпеÑиалиÑÑи на пазаÑа на ÑÑÑда днеÑ. пÑогÑама на ÐÐС в ÑимиÑÑа ÑÑÑ ÑÑедно обÑазование лиÑензиÑанеÑо подгоÑÐ²Ñ ÑÑÑденÑиÑе да бÑÐ´Ð°Ñ ÐºÐ°ÐºÑо добÑе подгоÑвени ÑимиÑи, и неизпÑлнениÑе вÑзпиÑаÑели.

оÑдел на обÑазованиеÑо на ÐÐС е виÑоко Ñважаван каÑо един Ð¾Ñ Ð½Ð°Ð¹-добÑиÑе в дÑÑжаваÑа.

УÑениÑиÑе в Ñази пÑогÑама да Ð²Ð·ÐµÐ¼Ð°Ñ Ð²ÑиÑки изиÑкваниÑ, необÑодими за оÑÑÑеÑÑвÑванеÑо на Ñедовен ÑÐ¸Ð¼Ð¸Ñ Ð¼Ð°Ð¹Ð¾ÑÑÑ, и ÑÑÑо Ñака да Ð²Ð·ÐµÐ¼Ð°Ñ Ð½Ñколко клаÑа в облаÑÑÑа на обÑазованиеÑо. Ð ÑеÑÐ½Ð¸Ñ ÑÑаÑÑи година, ÑÑениÑиÑе Ñе напÑави пÑлен ÑемеÑÑÑÑ Ð½Ð° ÑÑÑÐ´ÐµÐ½Ñ Ð¿Ñеподаване в един Ð¾Ñ Ð½Ð°Ð¹-близкиÑе ÑÑилиÑниÑе Ñайони.

биоÑимиÑ

ÐÑкои Ð¾Ñ Ð½Ð°Ð¹-дÑамаÑиÑниÑе наÑÑни поÑÑÐ¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñез поÑледниÑе години Ñа били в наÑеÑо ÑазбиÑане на биоÑимиÑÑа на живиÑе оÑганизми. ÐапÑимеÑ, ÑеноменалниÑе поÑÑÐ¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² облаÑÑÑа на молекÑлÑÑнаÑа Ð±Ð¸Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ Ñа оÑвоÑили вÑаÑаÑа кÑм ÑиÑок ÑпекÑÑÑ Ð¾Ñ Ð±Ð¸Ð¾Ð¼ÐµÐ´Ð¸ÑинÑка и ÑелÑкоÑÑопанÑки пÑиложениÑ, коиÑо не Ñа Ñи пÑедÑÑавÑли пÑеди нÑколко деÑеÑилеÑиÑ, докаÑо в ÑÑÑоÑо вÑеме пÑедÑÑÐ°Ð²Ñ ÑедиÑа биоеÑикаÑа опаÑениÑ.

ÐÑделиÑе на ÑимиÑÑа и биологиÑÑа Ñи ÑÑÑÑÑдниÑÐ°Ñ Ð² пÑедлаганеÑо на ÑÑÑденÑиÑе вÑзможноÑÑ Ð·Ð° конÑенÑÑиÑане на обÑÑениеÑо Ñи в Ñази динамиÑна облаÑÑ Ð¾Ñ ÑпеÑиалноÑÑ Ð±Ð¸Ð¾ÑимиÑ. Тази ÑÑÑога пÑогÑама е наÑоÑена кÑм даване на ÑÑÑденÑиÑе ÑÑндаменÑални Ð¿Ð¾Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð² молекÑлÑÑнаÑа оÑнова на биологиÑни пÑоÑеÑи.

СÑÑденÑиÑе пÑавÑÑ ÐºÑÑÑова ÑабоÑа, вклÑÑваÑа комбинаÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÑÐ¸Ð¼Ð¸Ñ Ð¸ Ð±Ð¸Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ ÐºÑÑÑове, коеÑо завÑÑÑва Ñ Ð´Ð²Ð° ÑемеÑÑÑÑа напÑеднал биоÑÐ¸Ð¼Ð¸Ñ ÑеÑиÑ, и вклÑÑиÑелно изÑледоваÑелÑка лабоÑаÑоÑÐ¸Ñ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ.

ÐаÑкоÑо завÑÑÑили на биоÑимиÑÑа пÑогÑама на ÐÐС Ñа запиÑани в медиÑинÑкиÑе ÑÑилиÑа или в магиÑÑÑÑÑки пÑогÑами, или ÑабоÑÑÑ Ð²Ñв ÑаÑмаÑевÑиÑнаÑа индÑÑÑÑиÑ.

ÐÑзможноÑÑи за каÑиеÑа

ÐÐС пÑедоÑÑÐ°Ð²Ñ ÑиÑок Ñон за голÑмоÑо ÑазнообÑазие Ð¾Ñ Ð²ÑзможноÑÑи за каÑиеÑа, оÑвоÑени за ÑимиÑÑа или биоÑÐ¸Ð¼Ð¸Ñ Ð¼Ð°Ð¹Ð¾Ñа и Ñолидна подгоÑовка за пÑоÑÑване на ниво завÑÑÑил.

ÑÐ¸Ð¼Ð¸Ñ Ð¸ биоÑÐ¸Ð¼Ð¸Ñ Ð·Ð°Ð²ÑÑÑилиÑе ÐÐС Ñега Ñа ангажиÑани в ÑазлиÑни дейноÑÑи:

 • изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Neurochemistry
 • ТеÑÐ½Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ¶ наÑкаÑа
 • ÐÑкÑиване на медиÑинÑкаÑа пÑакÑика
 • ÐбÑноÑÑÑа на здÑавеÑо на ÑабоÑниÑиÑе в ЦенÑÑална ÐмеÑика
 • Pharmaceutical Manufacturing
 • конÑÑол на каÑеÑÑвоÑо на околнаÑа ÑÑеда
 • изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¼Ð°Ð»Ð°ÑÐ¸Ñ Ð² ТанзаниÑ
 • биоÑеÑнологииÑе

СÑÑденÑиÑе, коиÑо Ñа заинÑеÑеÑовани в облаÑÑÑа на ÑимиÑÑа и каÑиеÑа в здÑавеопазванеÑо Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ ÑпеÑиалноÑÑ Ð¸Ð»Ð¸ ÑÐ¸Ð¼Ð¸Ñ Ð¸Ð»Ð¸ биоÑÐ¸Ð¼Ð¸Ñ Ð¸ запиÑÐ°Ñ Ð² пÑедваÑиÑелно пÑоÑеÑионална пÑогÑама за здÑавни наÑки. ÐÑновен по ÑÐ¸Ð¼Ð¸Ñ Ð¸Ð»Ð¸ биоÑÐ¸Ð¼Ð¸Ñ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ да запоÑне каÑиеÑаÑа Ñи в много поÑоки. ÐокаÑо нÑкои Ð¾Ñ Ñези вÑзможноÑÑи за пÑоÑеÑионално ÑазвиÑие и изиÑква завÑÑÑил пÑоÑÑване, много Ð¾Ñ ÑÑÑ Ñа незабавно на Ñазположение, Ñлед каÑо завÑÑÑва ÐÐС.

Последна актуализация Декември 2019

За учебното заведение

An EMU education helps students to discover their purpose in life and prepare to make a difference for the common good at home and around the world. EMU’s rigorous academics emphasize one-on-one relat ... Научете повече

An EMU education helps students to discover their purpose in life and prepare to make a difference for the common good at home and around the world. EMU’s rigorous academics emphasize one-on-one relationships with professors, cross-cultural awareness, care for creation, and service to others. Свиване