бакалавър по биология / биохимия

Общ преглед

Описание на програмата

ÐзÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð² облаÑÑÑа на биологиÑÑа на ÐÐС

Ðко ÑÑе заинÑеÑеÑÑвани Ð¾Ñ Ð±Ð¸Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ, ÑÑе заинÑеÑеÑÑвани Ð¾Ñ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ñа. ХоÑа, живоÑни, гоÑи, поÑоÑи и поÑва ... Ñова Ñа Ñеми на загÑиженоÑÑ Ð¸ оÑаÑование.

Ð ÐÐС Ñе ÑабоÑÑÑ Ñамо до Ñамо Ñ Ð´ÑÑги, коиÑо ÑподелÑÑ Ð¸Ð½ÑеÑеÑа Ñи, колкоÑо пÑовежда екÑпеÑименÑи, анализ на данни, ÑÑебни ÑÑеми, вÑпÑоÑи, Ð´ÐµÐ±Ð°Ñ Ð¸ да Ð²Ð·ÐµÐ¼Ð°Ñ ÐµÐºÑкÑÑзии. ÐÐ¸Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ ÑÑÑденÑи Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ð¿ÑивилегиÑÑа да ÑабоÑÑ Ñ Ð¿ÑеподаваÑели на изÑледоваÑелÑки пÑоекÑи в облаÑÑÑа на биологиÑÑа.

ÐоÑледниÑе пÑимеÑи за изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑÑÑÐ´ÐµÐ½Ñ Ð²ÐºÐ»ÑÑÐ²Ð°Ñ Ð¿ÑоекÑи вÑÑÑÑ Ð³ÐµÐ½ÐµÑикаÑа на ÑÑаÑеенеÑо, вÑздейÑÑвиеÑо на диеÑа Ñ Ð²Ð¸Ñоко ÑÑдÑÑжание на Ñол на ÑипеÑÑониÑ, биологиÑноÑо пÑоизводÑÑво на боÑовинки, и меÑоди за пÑоÑледÑване на кокоÑови ноÑоÑог бÑÑмбаÑи, за да им меÑÑаÑа за Ñазмножаване.

ÐÑновнаÑа Ñел на оÑдела за Ð±Ð¸Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ Ðµ да Ñе оÑигÑÑи кÑÑÑове и обÑÑение на ÑмениÑ, изиÑквани Ð¾Ñ ÑÑениÑиÑе пеÑелÑÑ BA или BS гÑадÑÑа, оÑобено Ñези, ÑпеÑиалноÑÑ Ð±Ð¸Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ. ÐÑвен Ñова подÑеÑÑава, подгоÑовкаÑа на ÑÑениÑиÑе за завÑÑÑил обÑÑение по медиÑина, ÐÐ°Ð½Ð¸Ñ tistry, веÑеÑинаÑни наÑки, клиниÑна лабоÑаÑоÑиÑ, наÑкаÑа, и ÑвÑÑзаниÑе Ñ Ð½ÐµÑ Ð·Ð´Ñавни облаÑÑи; пÑеподава Ð±Ð¸Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ Ð² ÑÑедниÑе ÑÑилиÑа; ÑÑÑойÑиво земеделие; наÑка за околнаÑа ÑÑеда; и, завÑÑÑила изÑде ÑабоÑа в дÑÑги облаÑÑи на биологиÑÑа.

EMUbio

СпеÑиалноÑÑи:

 • биологиÑ
 • биоÑимиÑ
 • ÐлиниÑна лабоÑаÑоÑÐ¸Ñ Science
 • УÑÑойÑивоÑÑ Ð½Ð° околнаÑа ÑÑеда Ñ ÐºÐ¾Ð½ÑенÑÑаÑÐ¸Ñ Ð²:
  • наÑка за околнаÑа ÑÑеда
  • ÐкологиÑнаÑа и ÑоÑиалнаÑа ÑÑÑойÑивоÑÑ

ÐепÑлнолеÑниÑе:

 • УÑÑойÑивоÑÑ Ð½Ð° околнаÑа ÑÑеда
 • биологиÑ

РабоÑа в ÐÐ¸Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ Ð²ÐºÐ»ÑÑва медиÑинÑки ÑеÑнолог, лекаÑ, зÑболекаÑ, ÑизиоÑеÑапевÑ, конÑÑлÑÐ°Ð½Ñ Ð½Ð° околнаÑа ÑÑеда, генеÑиÑен конÑÑлÑанÑ, веÑеÑинаÑен лекаÑ, биоÑеÑнолог, епидемиолог, паÑолог, дива биолог, междÑнаÑоден конÑÑлÑÐ°Ð½Ñ ÑелÑкоÑо ÑÑопанÑÑво, имÑнолог, и ÑÑедна или виÑока ÑÑиÑелка.

ÐÑедваÑиÑелно Professional здÑавни наÑки Program (ЧÐÐ)

ÐÐ¸Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ ÑпеÑиалноÑÑи заинÑеÑеÑовани в биомедиÑинаÑа запиÑÐ°Ñ Ð² ЧÐÐ, коÑÑо е пÑедназнаÑена за ÑÑÑденÑи оÑÐ°ÐºÐ²Ð°Ñ Ð²Ñод в пÑоÑеÑионален здÑаве наÑкаÑа ÑÑилиÑе каÑо медиÑина, ÑÑомаÑологиÑ, веÑеÑинаÑна медиÑина, Ñизикална ÑеÑапиÑ, ÑизиологиÑÑа на ÑизиÑеÑкиÑе ÑпÑажнениÑ, ÑÑÑдова ÑеÑапиÑ, опÑомеÑÑиÑ, подиаÑÑиÑ, оÑÑеопаÑиÑ, или завÑÑÑил обÑазованиеÑо и изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð²Ñв вÑÑка облаÑÑ Ð½Ð° биомедиÑинаÑа.

ÐаÑо има пÑедвид по-голÑмаÑа ÑаÑÑ Ð¾Ñ ÑÑениÑиÑе в Ñази пÑогÑама Ñа Ð±Ð¸Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ ÑпеÑиалноÑÑи, ÑÑ Ð´Ð° пÑибегнеÑе до голÑма ÑÑепен по ÑимиÑ, маÑемаÑика или дÑÑга облаÑÑ, в Ñвободни изкÑÑÑва и ÑÑÐ¿ÐµÑ Ð² пÑогÑамаÑа, ако изиÑкваниÑе ÐÑÑÑовеÑе Ñа завÑÑÑени в ÑамкиÑе на дÑÑг голÑм. ТÑй каÑо изиÑкваниÑÑа на кÑÑÑа за не-биологиÑни ÑпеÑиалноÑÑи ваÑиÑаÑ, ÑÑениÑиÑе ÑÑÑбва да Ñе конÑÑлÑиÑаÑе Ñ Ð¾Ñновен оÑдел за конкÑеÑни подÑобноÑÑи. ÐаÑоÑо виÑÑи ÑÑебни Ð·Ð°Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑенÑÑ ÑиÑок обÑазование, незнаÑиÑелна в не-наÑка облаÑÑ Ð½Ð° инÑеÑÐµÑ Ð½Ð° ÐÑедполага Ñе.

ÐÐ°Ð¹Ð¾Ñ Ð¿Ð¾ биологиÑ, ÐÑеподаване ÐдобÑение за клаÑове 6-12

Тази пÑогÑама Ñе подгоÑви ÑÑениÑиÑе да ÑÑÐ°Ñ Ð±Ð¸Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ, каÑо ги инÑÑÑÑкÑиÑа в ÑÑандаÑÑиÑе на ÐаÑионалнаÑа аÑоÑиаÑÐ¸Ñ ÐаÑка УÑиÑели (NSTA) .The кÑÑÑове, избÑоени в ÑпеÑиалноÑÑÑа на биологиÑÑа и обÑазоваÑелни кÑÑÑове за вÑоÑиÑни долива пÑогÑамаÑа за ÑазÑеÑаванеÑо на ÑÑиÑели, клаÑове 6-12.

ÐÐ°Ð¹Ð¾Ñ Ð² ÑÑÑойÑивоÑÑÑа на околнаÑа ÑÑеда

ÐайоÑÑÑ Ð½Ð° ÑÑÑойÑивоÑÑÑа на околнаÑа ÑÑеда Ñе ÑокÑÑиÑа вÑÑÑÑ Ð¸Ð½ÑеÑдиÑÑиплинаÑен подÑод за поддÑÑжане на каÑеÑÑвоÑо на наÑÐ¸Ñ ÐµÑÑеÑÑвен ÑвÑÑ, Ñ Ð°ÐºÑÐµÐ½Ñ Ð²ÑÑÑÑ Ð²Ð·Ð°Ð¸Ð¼Ð½Ð¸Ñе влиÑÐ½Ð¸Ñ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ ÐµÑÑеÑÑÐ²ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑвÑÑ Ð¸ ÑовеÑеÑÑвоÑо. ÑÑÑойÑивоÑÑ Ð½Ð° околнаÑа ÑÑеда майоÑÑÑ The в ÐÐС е пÑоекÑиÑан около ÑазбиÑанеÑо, Ñе еÑекÑивноÑо ÑпÑавÑне Ñ Ð½ÐµÐ¾ÑложниÑе екологиÑни пÑоблеми на наÑеÑо вÑеме изиÑква многоÑÑÑанен подÑод, койÑо изиÑква какÑо дÑлбоÑина в Ñайон на ÑокÑÑ, и ÑиÑоÑа в ÑазбиÑанеÑо на пеÑÑпекÑивиÑе на ÑазлиÑни диÑÑиплини. СÑÑденÑиÑе пÑÐ¸Ð´Ð¾Ð±Ð¸Ð²Ð°Ñ Ð´ÑлбоÑина, каÑо избеÑеÑе да Ñе конÑенÑÑиÑа вÑÑÑÑ Ð¸Ð»Ð¸ пÑиÑодни наÑки или ÑоÑиалниÑе наÑки аÑпекÑи на ÑÑÑойÑивоÑÑÑа на околнаÑа ÑÑеда. СÑÑденÑиÑе пÑÐ¸Ð´Ð¾Ð±Ð¸Ð²Ð°Ñ ÑиÑоÑа ÑÑез кÑÑÑова, коÑÑо ÑÑÑеÑава оÑновниÑе елеменÑи Ð¾Ñ ÑоÑиалнаÑа наÑка и Ð¾Ñ ÐµÑÑеÑÑвениÑе наÑки, за да донеÑе на ÑÑлоÑÑен и инÑегÑиÑан план за комплекÑни ÑоÑиални и екологиÑни вÑпÑоÑи, ÑвÑÑзани Ñ ÑÑÑойÑивоÑо ÑазвиÑие.

РдопÑлнение, пÑогÑамаÑа по екологиÑна ÑÑÑойÑивоÑÑ Ð¿Ñизнава Ð±Ð°Ð»Ð°Ð½Ñ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ ÑеÑниÑеÑко обÑÑение и ÑиÑокоÑо обÑазование по ÑилоÑоÑÐ¸Ñ Ð»Ð¸Ð±ÐµÑален изкÑÑÑва. ÐавÑÑÑване на ÑÑÑойÑивоÑÑ Ð¼Ð°Ð¹Ð¾ÑÑÑ Ð¾ÐºÐ¾Ð»Ð½Ð°Ñа ÑÑеда подгоÑÐ²Ñ ÑÑÑденÑиÑе да ÑабоÑÑÑ Ð² облаÑÑи на опазванеÑо, мониÑоÑинг на околнаÑа ÑÑеда, ÑелÑкоÑо ÑÑопанÑÑво, междÑнаÑодно ÑазвиÑие, алÑеÑнаÑива на пÑомоÑÐ¸Ñ Ð¸ ÑазвиÑие на енеÑгеÑикаÑа, ÑÑÑойÑивоÑо ÑазвиÑие, в земеделиеÑо, заÑÑÑпниÑеÑÑво на околнаÑа ÑÑеда, какÑо и екологиÑноÑо обÑазование. РдопÑлнение, Ð¾Ñ ÑÑебнаÑа пÑогÑама подгоÑÐ²Ñ ÑÑÑденÑиÑе за ÐавÑÑÑил ÑабоÑа в много облаÑÑи, ÑвÑÑзани Ñ ÑÑÑойÑивоÑо ÑазвиÑие.

УÑебниÑÑ Ð¿Ð»Ð°Ð½ за ÑÑÑойÑивоÑÑ Ð½Ð° околнаÑа ÑÑеда Ñе конÑепÑÑализиÑа каÑо ÑÑи еÑапа. УÑениÑиÑе Ð¾Ñ Ð´Ð²ÐµÑе конÑенÑÑаÑии запоÑÐ²Ð°Ñ ÐºÑÑÑова заедно в две вÑвеждаÑи кÑÑÑове, коиÑо опÑеделÑÑ Ð¾ÑновиÑе за по-наÑаÑÑÑна ÑабоÑа. УÑениÑиÑе Ñлед Ñова да пÑедпÑÐ¸ÐµÐ¼Ð°Ñ Ð½Ð°Ð±Ð¾Ñ Ð¾Ñ Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñодими и избиÑаеми кÑÑÑове в избÑанаÑа Ð¾Ñ ÑÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÑенÑÑаÑиÑ, коÑÑо дава дÑлбоÑина в ÑÑÑнаÑа облаÑÑ Ð½Ð° ÑокÑÑиÑане, плÑÑ Ð¸Ð·Ð±Ð¸Ñаема кÑÑÑова в алÑеÑнаÑÐ¸Ð²Ð½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð½ÑенÑÑаÑиÑÑа, коÑÑо дава ÑиÑоÑа на ÑÑÑноÑо ÑазбиÑане за ÑÑÑойÑивоÑÑ. ÐакÑаÑ, ÑÑениÑи Ð¾Ñ Ð´Ð²ÐµÑе конÑенÑÑаÑии Ñе вÑÑÑÐ°Ñ Ð·Ð°ÐµÐ´Ð½Ð¾ в ÑеÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÑÑи кÑÑÑа, коиÑо ÑлÑÐ¶Ð°Ñ Ð·Ð° инÑегÑиÑане на пÑиÑодни наÑки и ÑоÑиалниÑе наÑки пеÑÑпекÑивиÑе за ÑÑÑойÑивоÑÑ.

ÐÐ°Ð¹Ð¾Ñ Ð² клиниÑна лабоÑаÑоÑÐ¸Ñ Ð½Ð°ÑкаÑа

ÐÑновен в клиниÑна лабоÑаÑоÑÐ¸Ñ Ð½Ð°ÑкаÑа Ñе ÑÑÑÑои на 37 SH, избÑоени по-долÑ, поÑледван Ð¾Ñ Ð·Ð°Ð²ÑÑÑване на клиниÑнаÑа пÑогÑама (обикновено една година) в одобÑено ÑÑилиÑе на клиниÑна лабоÑаÑоÑÐ¸Ñ Ð½Ð°ÑкаÑа / медиÑинÑки ÑеÑнологии. Ð Ñази пÑогÑама ÑÑÑденÑÑÑ Ð·Ð°Ð²ÑÑÑва ÑÑи години на обÑÑение (минимÑм 96 SH) в ÐзÑоÑна ÑнивеÑÑиÑÐµÑ Mennonite и ÑеÑвÑÑÑа година в ÑÑилиÑеÑо на клиниÑна лабоÑаÑоÑÐ¸Ñ Ð½Ð°ÑкаÑа / медиÑинÑки ÑеÑнологии. ÐÐС има ÑпоÑазÑÐ¼ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð°ÑÑикÑлаÑионни Ñ Ð½Ð°ÑкаÑа пÑогÑами ÐлиниÑна лабоÑаÑоÑÐ¸Ñ Ð² Sentara RMH Medical Center, Augusta Health Center, и Virginia Commonwealth University. ÐлÑеÑнаÑивно ÑÑÑÐ´ÐµÐ½Ñ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ да избеÑе да завÑÑÑи ÑпеÑиалноÑÑ Ð±Ð¸Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ Ð¸ влезе в клиниÑнаÑа пÑогÑама Ñлед полÑÑаванеÑо на ÑÑепенÑа на зÑелоÑÑен изпиÑ.

Minor по биологиÑ

Рне-Ð±Ð¸Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ Ð¾Ñновен Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° пеÑелÑÑ Ð½ÐµÐ·Ð½Ð°ÑиÑелна в биологиÑÑа, каÑо най-малко 18 SH на Ð±Ð¸Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ ÐºÑÑÑове. ÐаÑоÑо ÑÑÑденÑи Ð¾Ñ Ð´ÑÑги ÑпеÑиалноÑÑи Ñе Ð¸Ð¼Ð°Ñ ÑазлиÑни пÑиÑини за желаниеÑо Ñи за биологиÑÑа непÑлнолеÑен, ÑикÑиÑана поÑледоваÑелноÑÑ Ð½Ð° кÑÑÑове не е ÑÑоÑнен. ÐÑпÑеки Ñова, на два кÑÑÑа, ÑÑÑбва да Ñа на 300 или 400 ниво и до два кÑÑÑа Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° бÑÐ´Ð°Ñ ÐµÑикеÑиÑани каÑо ENVS или Bioch. УÑениÑиÑе Ñе наÑÑÑÑÐ°Ð²Ð°Ñ Ð´Ð° Ñе конÑÑлÑиÑÐ°Ñ Ñ Ñлен на биологиÑÑа ÑакÑлÑÐµÑ Ð¿Ñи оÑеÑÑаване незнаÑиÑелно.

ÐÑоÑеÑоÑи, коиÑо Ñа менÑоÑи

малÑк ÑÐ°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð½Ð° наÑеÑо ÑÑилиÑе е гоÑов доÑÑÑп до обоÑÑдване и индивидÑално обÑÑение. ÐÑоÑеÑоÑи, коиÑо Ñа наÑÑавниÑи ви Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ð½Ð°Ñ Ð´Ð° ÑазвиÑÑ ÑÐ¼ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² облаÑÑÑа на наÑÑниÑе ÑÑлкÑване и оÑÑзнаване на еÑиÑниÑе вÑпÑоÑи, коиÑо обгÑÐ°Ð¶Ð´Ð°Ñ Ð½Ð°ÑкаÑа. Те подÑеÑÑаваÑ, ÑаÑмониÑÑа Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ Ð¿ÑиÑодаÑа и ÐожиеÑо Слово.

Biology е един Ð¾Ñ Ð½Ð°Ð¹-големиÑе пÑогÑами на ÐÐС, заÑоÑо имаме оÑлиÑна ÑепÑÑаÑиÑ. ÐаÑиÑе вÑзпиÑаниÑи Ñа ÑÑÑÑени какÑо Ð¾Ñ Ð²Ð¸ÑÑи ÑÑебни Ð·Ð°Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ ÑабоÑодаÑели - Ñе знаÑÑ ÐÐС Ð±Ð¸Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ Ð³Ñади Ñа добÑе подгоÑвени кÑиÑиÑни миÑлиÑели Ñ ÑÐµÐ°Ð»Ð½Ð¸Ñ ÑвÑÑ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ.

ФакÑлÑÐµÑ Ð¸ СÑÑденÑÑки изÑледваниÑ

Ð ÐÐС ние вÑÑваме, Ñе ÑÑаÑÑиеÑо в оÑигинални изÑледоваÑелÑки пÑоекÑи е важно ÑÑедÑÑво за пÑеподаване на наÑÑен пÑоÑÐµÑ Ð¸ ÑÐ¼ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð° кÑиÑиÑно миÑлене.

ÐÐ¸Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ ÑпеÑиалноÑÑи ÑÑаÑÑÐ²Ð°Ñ Ð²Ñв ФакÑлÑеÑа воденаÑа изÑледоваÑелÑки пÑоекÑи каÑо ÑÑедÑÑво за ÑÑене ÑÑез пÑавене. ЧеÑÑо ÑÑÑденÑиÑе избиÑÐ°Ñ ÐºÐ¾Ð½ÐºÑеÑен пÑоекÑ, койÑо попада в по-голÑм, в Ñод, изÑледоваÑелÑки пÑÐ¾ÐµÐºÑ Ð² лабоÑаÑоÑÐ¸Ñ Ð½Ð° Ñлен на ÑакÑлÑеÑа. УÑениÑиÑе ÑÑеÑÐ°Ñ Ñедовно Ñ Ð¿ÑеподаваÑели, за да обÑÑдÑÑ Ð½Ð°Ð¿ÑедÑка, а понÑкога и да полÑÑиÑе заедно Ñ Ð´ÑÑги изÑледоваÑелÑки гÑÑпи, за да обменÑÑ Ð¸Ð´ÐµÐ¸. РнÑкои ÑлÑÑаи, ÑезÑлÑаÑиÑе Ð¾Ñ Ð½Ð°ÑÑниÑе изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð²Ð¾Ð´ÑÑ Ð´Ð¾ пÑезенÑаÑии на наÑионални наÑÑни ÑÑеÑи или пÑбликаÑии в наÑÑни ÑпиÑаниÑ.

ÐÐ¸Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ ÑакÑлÑÐµÑ ÑÑÑо ÑабоÑи в ÑÑÑно ÑÑÑÑÑдниÑеÑÑво Ñ Ð¸Ð·ÑледоваÑелÑки пÑоекÑи в облаÑÑÑа на ÑимиÑÑа.

СÑажове и Practicums

Ðа да наÑÑиÑе повеÑе за ваÑаÑа каÑиеÑа STEM-ÑвÑÑзани и да пÑидобиÑÑ Ñенен опиÑ, докаÑо пÑеÑледванеÑо Ñи бакалавÑÑÑка ÑÑепен, да изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ñ Ð¿ÑÐ°Ð²Ð¸Ñ ÑÑаж. СÑажовеÑе ви пÑедизвикаÑелÑÑво кÑм:

 • Ñазвиване на нови ÑмениÑ
 • наÑÑÑпа опиÑ, ÑабоÑеÑи в облаÑÑи ÑÑволови ÑвÑÑзана
 • Ñи ÑÑÑÑÑдниÑÐ°Ñ Ð² екип
 • изгÑадÑÑ Ð²Ð·Ð°Ð¸Ð¼Ð¾Ð¾ÑноÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ Ð¿Ð¾ÑенÑиални ÑабоÑодаÑели
 • наÑÑиÑе повеÑе за Ñова, коеÑо иÑкаÑе да пÑавиÑе Ñ Ð²Ð°ÑаÑа STEM каÑиеÑа
Последна актуализация Декември 2019

За учебното заведение

An EMU education helps students to discover their purpose in life and prepare to make a difference for the common good at home and around the world. EMU’s rigorous academics emphasize one-on-one relat ... Научете повече

An EMU education helps students to discover their purpose in life and prepare to make a difference for the common good at home and around the world. EMU’s rigorous academics emphasize one-on-one relationships with professors, cross-cultural awareness, care for creation, and service to others. Свиване